Ny viden om PTSD og depression

Ny viden om PTSD og depression

Der er kommet ny viden om, hvordan PTSD og depression kan udvikle sig efter udsættelse for traumatiske begivenheder.

Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen har ændret praksis på området, så flere veteraner fremover kan få anerkendt deres psykiske lidelse som en arbejdsskade.

Udredning om forsinket PTSD og depression efter exceptionelle belastninger ændrer Arbejdsskadestyrelsens praksis
En medicinsk udredning om forsinket PTSD og depression efter exceptionelle belastninger fra juni 2013 har givet ny viden, som er baggrunden for, at Arbejdsskadestyrelsen har ændret praksis.

Udredningen har for det første givet anledning til, at Arbejdsskadestyrelsen fremover vil anerkende forsinket PTSD som en arbejdsskade. Udredningen giver videnskabelig dokumentation for, at PTSD kan udvikles senere end seks måneder efter udsættelse for exceptionelle belastninger.

For at Arbejdsskadestyrelsen kan anerkende forsinket PTSD, skal veteranen inden for seks måneder have haft et eller flere af symptomerne på PTSD, og den pågældende skal have udviklet PTSD i fuldt omfang inden for få år efter, at belastningen er stoppet.

Arbejdsskadestyrelsen har også fået mulighed for at anerkende andre sager om PTSD og depression efter en konkret vurdering. Det drejer sig om følgende typer af sager:

• Sager, hvor veteranen har haft symptomer på PTSD inden for seks måneder, men hvor den pågældende ikke har udviklet PTSD i fuldt omfang inden for få år, men fx først tre til fire år senere. Disse sager vil eventuelt kunne anerkendes som PTSD eller som en såkaldt belastningsreaktion.

• Sager, hvor veteranen ikke har haft symptomer på PTSD inden for seks måneder, men hvor den pågældende har udviklet PTSD i fuldt omfang på et senere tidspunkt. Her vil det have betydning, hvor lang tid der går, inden sygdommen udvikler sig.

• Sager, hvor veteranen har udviklet depression efter at have været udsat for exceptionelle belastninger.

Der kan fortsat være sager, som Arbejdsskadestyrelsen vil afvise. Det kan fx være tilfælde, hvor det lægeligt vurderes, at veteranen lider af en anden psykisk sygdom, der erfaringsmæssigt ikke kan opstå som en følge af arbejdsmæssige belastninger.

Dokumentationskravene bliver samtidig lempet
Regeringen fremsætter i december 2013 et lovforslag, som lemper dokumentationskravet for, hvornår PTSD skal være brudt ud hos veteraner. Det er den såkaldte seks måneders regel, der bliver ændret, og dermed kommer der en særlig erstatningsordning for veteraner.

Arbejdsskadestyrelsen vil fremover kunne anerkende PTSD som en arbejdsskade alene på bagrund af en psykiatrisk speciallægeerklæring om, at sygdommen sandsynligvis er opstået i forbindelse med udsendelsen. Der vil ikke længere stilles krav om, hvornår lægeerklæringen skal være udstedt.

I dag skal der som udgangspunkt være et lægenotat eller en lægeerklæring, der er skrevet i den periode, hvor symptomerne på PTSD er opstået, for at Arbejdsskadestyrelsen kan anerkende, at sygdommen er brudt ud inden for seks måneder.

Hvis der er tvivl om, hvornår sygdommen er brudt ud, fordi der er flere forskellige lægeoplysninger i sagen, kan Arbejdsskadestyrelsen indhente en ny psykiatrisk speciallægeerklæring, som udfærdiges på baggrund af de samlede lægelige oplysninger i sagen og undersøgelse af den tilskadekomne veteran.

Der kan fortsat være sager, som Arbejdsskadestyrelsen vil afvise af andre grunde. Det kan fx være, at belastningen ikke er så voldsom, at det vurderes, at den kan forårsage PTSD, eller at der er klare private årsager til sygdommen.

http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2013/11/Lovforslag-om-erstatning-til-veteraner-med-psykiske-skader-er-sendt-i-horing.aspx

Sådan håndterer Arbejdsskadestyrelsen veteransagerne
Arbejdsskadestyrelsen har siden juni 2013 skrevet ud til de veteraner, der tidligere har anmeldt en psykisk sygdom, og som har fået deres sag afvist. Veteranerne er blevet spurgt, om de ønsker deres sager genoptaget. Skulle der være veteraner, der ikke har fået brev fra Arbejdsskadestyrelsen, men som ønsker at få deres sag vurderet igen, opfordres de til at kontakte Ar-bejdsskadestyrelsen og bede om at få deres sag genoptaget.

Arbejdsskadestyrelsen har fastlagt en proces for sagsbehandlingen af nuvæ-rende og tidligere afviste veteransager i den kommende tid. Den er fastsat ud fra, at veteranerne ikke skal modtage flere afgørelser:

• I alle sager, som kan anerkendes efter arbejdssikringsskadeloven som følge af den nye praksis om PTSD og depression, sender Arbejdsskadestyrelsen i første omgang en afgørelse ud om anerkendelse. Det skal sikre, at veteranen hurtigst muligt får vished om, at sagen er blevet anerkendt. Efterfølgende viderebehandler Arbejdsskadestyrelsen sagen med henblik på at få fastsat erstatningen.

• I alle sager, som ikke umiddelbart kan anerkendes efter arbejdsskadesikringsloven, men som skal vurderes efter den særlige erstatningsordning for veteraner, venter Arbejdsskadestyrelsen med at træffe afgørelse til lovforslaget er vedtaget i Folketinget. Det ventes at ske omkring 1. april 2014.

Nogle af veteransagerne er mere komplicerede end andre. Derfor bliver der også stor forskel på, hvornår den enkelte veteran vil modtage sin afgørelse.
http://www.ask.dk/da/Presse-og-nyheder/Nyhedsarkiv/2013/04%20november%20status%20paa%20veteransager.aspx

Sådan anmeldes en arbejdsskadesag
Veteraner, der ønsker at anmelde en arbejdsskadesag, skal anmelde den til Ar-bejdsskadestyrelsen. Normalt er det arbejdsgiveren eller en læge som anmelder en arbejdsskade. Men alle kan vælge selv at anmelde en arbejdsskade ved at henvende sig til Arbejdsskadestyrelsen.

Der er ingen formkrav til en anmeldelse. Arbejdsskadestyrelsen skal alene bruge cpr-nummer og oplysning om, hvilken type skade der er tale om.

Når Arbejdsskadestyrelsen har oprettet en sag, ses der indledningsvist på, om skaden er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det vil sige, om skaden kan anerkendes efter loven, eller om den skal afvises.

I mange tilfælde vil Arbejdsskadestyrelsen indsamle flere oplysninger for at kunne behandle sagen. Arbejdsskadestyrelsen kan bede om at få oplysninger til brug for sagsbehandlingen fra fx læger, sygehuse, SKAT, kommunen og Arbejdstilsynet. Derudover har arbejdsgiveren pligt til at give oplysninger om sagen.

Arbejdsskadestyrelsen sender løbende kopier af alle udgående breve til sagens parter. På den måde bliver den enkelte veteran hele tiden orienteret om sagens aktuelle status.

Hvis sygdommen anerkendes som en arbejdsskade eller efter den særlige erstatningsordning for veteraner, er der mulighed for, at veteranen kan få erstatning.

http://www.ask.dk/da/Arbejdsskader/Er%20du%20kommet%20til%20skade%20pa%20arbejdet.aspx

Veteraner kan vælge at få andre til at køre sagen
Veteraner kan vælge at få hjælp af andre – helt eller delvist – til at køre arbejdsskadesagen. I givet fald skal der så foreligge en skriftlig tilladelse (en fuldmagt) om det.

Hvis veteranen har givet fuldmagt til, at sagen fuldt ud varetages af en anden, handler denne på veteranens vegne. Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen kun skriver til den person, der har fuldmagten og ikke til veteranen. Det gælder også, når der sendes en afgørelse.

For at undgå misforståelser skal fuldmagten udtrykkeligt angive, hvilke rettigheder den, der får fuldmagten, skal have.

Fuldmagten skal sendes til Arbejdsskadestyrelsen enten med almindelig post, pr. fax eller som et scannet dokument sendt pr. mail.

På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside ligger en standardfuldmagt, som kan benyttes.

http://www.ask.dk/da/Arbejdsskader/Er%20du%20kommet%20til%20skade%20pa%20arbejdet/Dine-pligter-og-rettigheder/Hjaelp-fra-andre-til-din-sag.aspx