Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Generalforsamling i Støt Soldater & Pårørende

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 23. maj 2017, kl. 18.00 på Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot, Roskildevej 28, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2016

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2016 med reviewpåtegning til godkendelse (Årsrapport er udsendt til medlemmerne)

4. Beretning fra Uddelingsudvalget

5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 2. maj 2017 jvf. vedtægternes pkt. 8.7.)

6. Orientering om budget for indeværende år, samt fastsættelse af kontingentets størrelse. (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 250 kr.)

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

På valg er:
To bestyrelsesmedlemmer:
- Steen Vig Hørsøe Leonhard (modtager ikke genvalg)
- Lotte Kolind Poulsen (formand) (modtager genvalg)

To suppleanter:
- Bente Holm Skov (1. suppleant) (modtager genvalg)
- Søren Helbæk (2. suppleant) (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår genvalg af:
- Lotte Kolind Poulsen som formand
og nyvalg af et bestyrelsesmedlem
- Søren Westermann.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af to suppleanter
- Bente Holm Skov (1. suppleant)
- Søren Helbæk (2. suppleant).

8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af
-statsautoriseret revisor Henrik Agner Hansen, Deloitte (modtager genvalg).

9. Eventuelt

Der vil blive serveret en sandwich. Af hensyn til det praktiske vil vi bede om tilmelding senest den 15. maj 2017.

Kan du ikke deltage, vil vi bede dig give fuldmagt til et medlem, der deltager, eller til bestyrelsen. Tilmelding og fuldmagtsblanket vedlægges.

Venlig hilsen
Støt Soldater & Pårørende

p.b.v.
Lotte Kolind Poulsen
Formand